ประกาศราคากลาง เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อ[...]

ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นที่ 1-3 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะกำหนดราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นที่ 1-3  ตามแบบเฉพาะแห่ง สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,776,127.-บาท (หนึ่งล้านเ[...]

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และต่อเติมอาคาร ตามแบบเฉพาะแห่ง สำหรับโรงพยาบาลปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และต่อเติมอาคาร จำนวน 1 หลัง  ตามแบบเฉพาะแห่ง  สำหรับโรงพยาบาลปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเคย ราชอาณาจักรกัมพูชา  ราคากลาง ๕,๔๗๓,๓๐๐.๐๐ บาท [...]

ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องโถงหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศราคากลางท้องถิ่น งานจ้างปรับปรุงห้องโถงหน้าอาคารสำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดสระแก้ว  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  ราคากลางท้องถิ่น 487,500 บาท