ประกาศราคากลางจ้างเหมาศึกษาประสิทธิผลการใช้ Homeopathic Medicine:Eupatonum 200C โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาศึกษาประสิทธิผลการใช้ Homeopathic Medicine:Eupatonum 200C โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบา[...]

ประกาศราคากลางจ้างเหมาศึกษาผลของการใช้ยาตำรับมธุรเมหะกับยาแผนปัจจุบัน ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาศึกษาผลของการใช้ยาตำรับมธุรเมหะกับยาแผนปัจจุบัน ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  

ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุงพลู อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ  สำหรับโรงพยาบาลส่งเ[...]

ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ  สำหรับโรงพยาบาลส่งเ[...]

ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ  สำหรับโรงพยาบาลส่งเ[...]