ประกาศราคากลางซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง  ราคากลางเคร[...]

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๘๗๒๘ จำนวน ๑ หลัง

ด้วย จังหวัดสระแก้ว  มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๘๗๒๘ จำนวน ๑ หลัง  ง[...]

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ 10109 จำนวน 1 หลัง

ด้วยจังหวัดสระแก้ว  มีควมประสงค์ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารพัสดุ  เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร  โรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่  10109 จำนวน 1 หลัง  วงเงิน &nb[...]

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ ตำบลผ่านศึก อำเภอ

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย  เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ  ตำบลผ่านศึก อำเภอ

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลข[...]

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงรถ พัสดุ ซักฟอก สำหรับโรงพยาบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงรถ พัสดุ ซักฟอก สำหรับโรงพยาบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,632,400.-บาท ( หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)