ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เเละมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำเเหน่งนักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เเละมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำเเหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและเเผน รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งแพทย์แผนไทย