ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

2. ตำแหน่ง นายช่างโยธา