ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล)

จำนวน ๑ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (<[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ (แพย์แผนไทย) ตามแบบเลขที่ 9637 จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ (แพทย์แผนไทย) ตามแบบเลขที่ ๙๖๓๗ จำนวน ๑ หลัง โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศร่างประกวดและร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ (แพทย์แผนไทย) ตามแบบเลขที่ ๙๖๓๗ จำนวน ๑ หลัง โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกาศร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ (แพทย์แผนไทย) ตามแบบเลขที่ ๙๖๓๗ จำนวน ๑ หลัง โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระ[...]

แจ้งผลการพิจารณาจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2567

เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2567

เรียน  ผู้จัดการบริษัท

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0033.006/2388 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566

[...]