ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน ๖๗ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนว[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับโรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับโรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) ราคากลางของงาน[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข[...]

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับโรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับโรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท[...]