ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ บ้านแฝด ๒ ชั้น ตามแบบเลขที่ ๑๑๐๕๖ สำหรับโรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ บ้านแฝด ๒ ชั้น ตามแบบเลขที่ ๑๑๐๕๖ สำหรับโรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก[...]

การสืบราคาร่วมวัสดุทันตกรรมจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2567

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการสืบราคาวัสดุ
ทางทันตกรรมร่วมสำหรับสถานพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสระแก้ว โดยในการคัดเลือกผู้จำหน่ายนั้น
จะคัดเลือกคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการคัดเลือกคุณภาพกำหนดไว้แล้ว[...]