ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ

จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ ๒๕๖๖ จำนวน 2 โครงการ

1.ซ่อมแซมบ้านพักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จำนวน 8 หลัง วงเงิน 800,000.-บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจัง[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และปร[...]