ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยง[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ์้อจัดจ้าง งานจ้งปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นที่ 1-3

               จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นที่ 1-3  ตามแบบเฉพาะแห่ง สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตำบ[...]

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกร[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างป[...]