รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ตุลาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1- 4 ข้อ EB4 - EB6