ศูนย์โควิดสระแก้ว ขอความร่วมมือสร้างสุขอนามัยที่ดี ยึดหลัก "ลด เลี่ยง ดูแล" เพื่อป้องกันติดเชื้อโควิด-19

ลดความเสี่ยง ด้วยการล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น หากรู้สึก ไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย
เลี่ยง การเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า
ดูแล สุขภาพตนเองและส[...]