รายงานผลการใช้จ่ายตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567

รายงานผลการใช้จ่ายตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567