สสจ.สระแก้วจัดประชุมชี้แจงการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ ภายใต้กรอบแนวคิด STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วโดยกลุ่มงานนิติการร่วมกับงานตรวจสอบภายในจัดประชุมชี้แจงเรื่องการป้องกันทุจริต  ผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักปฏิบัติราชการในการเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายจากทางราชการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและรพ.สต. ในเรื่องต่างๆเช่นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการหรือการฝึกอบรมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA) ปีงบประมาณพ.ศ.2562 การปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใต้กรอบแนวคิดSTRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตแบ่งการประชุมออกเป็น2 รุ่นรุ่นที่1 วันที่14 มิถุนายน2562 รุ่นที่2 วันที่21 มิถุนายน2562 กลุ่มเป้าหมาย250 คนณห้องประชุมพล.ร.ต.นพ.วิทุรแสงสิงแก้วสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วโดยมีนายไพรรัชต์วิริตวิริยะภัคพงศ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดการประชุม

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments