จังหวัดสระแก้ว MOU ขับเคลื่อน พชอ. เน้น “ดูแลผู้สูงอายุ-ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก”


ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้ความสำคัญพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสระแก้ว จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (20 พย.62) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2562 และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และคณะกรรมการขับเคลื่อน พชอ.ระดับอำเภอและจังหวัด รวมทั้งสิ้น 150 คน เข้าร่วม

นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือ พชอ. ดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมี “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” มีความเป็นเจ้าของและภาวะการนำ สู่การเสริมสร้างให้บุคคล  ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทั้งกาย จิตและสังคม 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ พชอ. จึงได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาร่วมกัน และลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและระดับจังหวัดที่จะดำเนินการในปี 2563 ร่วมกัน โดยกำหนดขับเคลื่อนใน 2 ประเด็น ประเด็นแรกได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามแนวคิด "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มติดสังคม มีสุขภาพดี ที่สามารถอยู่ตามลำพังได้ จำนวน 57,416 ราย ,กลุ่มติดบ้านต้องการผู้ช่วยเหลือดูแลในชีวิตประจำวัน จำนวน 1,895 ราย , กลุ่มติดเตียงต้องการการดูแลระยะยาวด้านการ แพทย์ รักษาพยาบาลและสวัสดิการสังคม จำนวน 365 ราย โดยการดูแลผู้สูงอายุครบ 4 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพกาย จิตและปัญญา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ

อีกประเด็นได้แก่ การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกใน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.ลดการป่วย โดยเน้นรวมพลังกำจัดลูกน้ำและทำลายตัวยุง 2.ลดการเสียชีวิต เน้นร่วมมือ ร่วมใจช่วยชีวิตผู้ป่วย ด้วยการเตรียมความพร้อมของสถานบริการและบุคลากรสาธารณสุข  3. สร้างการส่วนร่วมของชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันโรคและดูแลผู้ป่วย 4.การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น จัดทำแผน กำหนดข้อบัญญัติ การควบคุม ป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ทั้ง 2 ประเด็นถือว่าเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ทุกอำเภอจะต้องรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมกรมการจังหวัดสระแก้วทุกเดือน ที่ผ่านมาต้องขอชื่นชมอำเภออรัญประเทศ ที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ. “ด้านการจัดการขยะ” จนได้รับรางวัลอำเภอดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 6 ในปี 2562 สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้พื้นที่อื่นนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไปได้

นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) มาตั้งแต่ปี 2561 โดยกำหนดให้นายอำเภอทุกอำเภอ เป็นประธาน และกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ รวมไม่เกิน 21 คน มีการประชุมวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชีวิตของแต่ละอำเภอๆละ 2 ประเด็น ที่ผ่านมาทั้ง 9 อำเภอ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ เน้น “ภาวะนำร่วม การบูรณาการ และการมีส่วนร่วม” และมีแผนฯ ระดับอำเภอ ตามประเด็นที่คณะกรรมการ พชอ.ได้พิจารณารวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงาน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้ติดตามเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการ พชอ. ปีละ 2 ครั้ง

จากนั้น นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ นายวุ้น   แสงสว่าง อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 375 ม.2 ต.บ้านใหม่หนองไทร ที่อุบัติเหตุทางรถ ทำให้ป่วยเป็นอัมพาตทั้งตัวรวมทั้งโรคเบาหวาน  อีกรายได้แก่นายบุเรือง  กันประกอบอายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 143 ม.2 ต.บ้านใหม่หนองไทร
ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นผู้ป่วยติดเตียงพูดไม่ได้ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สอบถามความเป็นอยู่และมอบของจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เหล่ากาชาดสระแก้ว และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประสานหน่วยงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments