ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงตึกผู้่ปวยนอกตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ QSC สำหรับโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


                 ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคากลางงานจ้างปรับปรุงตึกผู้ป่วยนอกตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ QSC สำหรับโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,976,800.-บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

 

              

 

 

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments