ประกาศจังหวัดสระแก้วเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา


จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗๔๒๕๑๔๑-๔ ต่อ ๒๐๗ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสระแก้ว ผ่านทางอีเมล์ 854492@sko.moph.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยจังหวัดสระแก้วจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.sko.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

 

                                         ประกาศ ณ วันที่   27  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

                                                         ประภาส  ผูกดวง

                                                     (นายประภาส  ผูกดวง)

                                        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

                                                     ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments