ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 58 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


               ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 58 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 22/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 นั้น

               สำหรับการจัดซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 58 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท แกรนด์ เมดิคอล แคร์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,053,040.00 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  6 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 

                                                              (นายประภาส ผูกดวง)

                                                 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

                                              รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

                                               ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments