MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน


1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

    1.1 ข้อมูลผู้บริหาร  คลิกที่นี่

    1.2 นโยบายของผู้บริหาร คลิกที่นี่

    1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  คลิกที่นี่

    1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน คลิกที่นี่

    1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน คลิกที่นี่

    1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์  คลิกที่นี่

    1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน คลิกที่นี่

    1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH คลิกที่นี่

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 คลิกที่นี่

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 คลิกที่นี่

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 คลิกที่นี่

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม คลิกที่นี่

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม คลิกที่นี่

8. นโยบายและยูทธศาสตร์ของหน่วยงาน คลิกที่นี่

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  คลิกที่นี่

10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน(เป็นไปตามข้อ9) คลิกนี่ที่

11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน คลิกที่นี่

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments