ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 36,065,000.00 บาท (สามสิบหกล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังมีรายการต่อไปนี้

1. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง      จำนวน  5 เครื่อง ราคากลาง 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

2. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ จำนวน 4 เครื่อง ราคากลาง 3,960,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

3. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 3 เครื่อง ราคากลาง 5,979,600.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 16 เครื่อง ราคากลาง 2,384,000.00 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

5. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง         ราคากลาง 899,400.00 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

6. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 4 เครื่อง ราคากลาง 20,552,000.00 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

7. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน     1 เครื่อง ราคากลาง 1,290,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

หากมีความประสงค์จะเสนอแนะ หรือวิจารณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร ส่งมาที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เลขที่ 609 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000              โทร 0 3742 5141-4 ต่อ 207 email:542181@sko.moph.go.th ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565 ในเวลาราชการ      

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments