ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

               ปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ภควัน แอสโซซิเอท จำกัด (ขายส่ง,

ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๘๓๔,๕๖๗.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ

ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                    ประกาศ ณ วันทรี่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖
                                                            ประภาส  ผูกดวง
                                                      ( นายประภาส  ผูกดวง)
                                        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
                                                    ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments