การสืบราคาร่วมวัสดุทันตกรรมจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2567


  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการสืบราคาวัสดุ
ทางทันตกรรมร่วมสำหรับสถานพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสระแก้ว โดยในการคัดเลือกผู้จำหน่ายนั้น
จะคัดเลือกคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการคัดเลือกคุณภาพกำหนดไว้แล้วจึงพิจารณาสืบราคาวัสดุทางทันตกรรมร่วมเฉพาะบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกคุณภาพเท่านั้น ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกคุณภาพจะเกี่ยวข้องในคุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติทางเทคนิค คุณลักษณะเฉพาะ โดยมีรายการวัสดุทางทันตกรรมและประมาณการใช้ จำนวน 25 รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

                     ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญบริษัทที่สนใจร่วมเสนอข้อมูลเพื่อรับการคัดเลือกคุณภาพ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารในการยื่นราคาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ที่ website ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วที่ http://www.sko.moph.go.th ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นซองราคาเอกสาร ส่งมาถึงฝ่ายทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว609 ม.2 ศูนย์ราชการ จังหวัดสระแก้ว อาคารสำนักงานสาธารณสุข ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น. และจัดส่งส่งตัวอย่างสินค้าจริงถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น. โดยเขียนจ่าหน้าซองให้ชัดเจนว่า “เอกสารสืบราคา/ตัวอย่างสินค้าวัสดุทางทันตกรรมร่วมจังหวัดสระแก้ว” หากพ้นกำหนด จะไม่รับพิจารณา และจะประชุมเพื่อคัดเลือกเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

                      จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาเข้าร่วมการเสนอต่อไป หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทร 037-425-141-4 ต่อ 105
 

 

                                                        ขอแสดงความนับถือ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments