ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ บ้านแฝด ๒ ชั้น ตามแบบเลขที่ ๑๑๐๕๖ สำหรับโรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                   จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ บ้านแฝด ๒ ชั้น ตามแบบเลขที่ ๑๑๐๕๖ สำหรับโรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๙๔,๐๗๐.๐๐  บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                   ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ บ้านแฝด ๒ ชั้น ตามแบบเลขที่ ๑๑๐๕๖ สำหรับโรงพยาบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 หลัง 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  

26  มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.


                     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
                     ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
                     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๔๒๕๑๔๑-๔ ต่อ ๒๐๗ ในวันและเวลาราชการ
                     ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสระแก้ว ผ่านทางอีเมล์ 854492@sko.moph.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยจังหวัดสระแก้วจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.sko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566             

                                               ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566
ธราพงษ์  กัปโก

(นายธราพงษ์  กัปโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments