แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ภาพประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ภายใต้แนวคิด “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้วใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Muang Sakaeo Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments