ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,055,000.00 บาท (ห้าล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ผ่านทางอีเมลล์ sarinya-wond@egp.moph.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.sko.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th

                 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

 

                                                                  (นายอิทธิพล  อุดตมะปัญญา )

                                           นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน   

                                                   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราขการแทน 

                                                                   ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว                     

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments