ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กลุ่มทันตกรรม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


            จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กลุ่มทันตกรรม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 920,000.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

            ยูนิตทำฟัน                          จำนวน              2            เครื่อง

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments