ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


          จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,055,000.00 บาท (ห้าล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

         1. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ                                                        จำนวน     1   เครื่อง

         2. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์                                                                                                       จำนวน     1  เครื่อง

         3. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน อุณหภูมิร่างกาย ดัชนีมวลกาย พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล          จำนวน    1  เครื่อง

         4. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย (EKG)                   จำนวน    1  เครื่อง

         ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

         ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

        ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

        ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3742 5141-4 ต่อ 207 ในวันและเวลาราชการ

        ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอีนดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ผ่านทางอีเมลล์ sarinya-wond@egp.moph.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.sko.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

                        ประกาศ  ณ  วันที่   23  พฤษภาคม พ.ศ. 2567

 

                                                                 ( นายอิทธิพล  อุดตมะปัญญา )

                                          นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน

                                                นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ปฏิบัติราขการแทน

                                                                 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments