ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๙๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๙๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น
              ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด ๓๐ เตียง ตามแบบเลขที่ ๒๗๓๑/๒๕๓๐+อส.ข.๑๘๒/ส.ค./๒๘ สำหรับโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเม็งนำศิลป์ซีเมนต์บล็อก (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๙๖,๘๓๑.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  13  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

(นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments