สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Saturday
Apr 19th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home อ.เมืองสระแก้ว สสอ.เมืองสระแก้ว ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

อีเมล พิมพ์ PDF
Font Size Larger Font Smaller Font
1_copy_copy_copy_copy_copy

เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้ว จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานตามแผนงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย และหลักการ แนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ด้วยปิงปองจราจรชีวิต ๗ สี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง) อำเภอเมืองสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ขึ้น เพื่อรองรับแผนงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกระทรวงสาธารณสุข

และได้เรียนเชิญนายแพทย์ธำรงค์   สมบุญตนนท์ สาธารณสุขนิเทศ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๖ ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯ จำนวน ๓ กิจกรรม คือ
. การอบรมพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, สาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป ในการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลักการ ตามแนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ด้วยปิงปองจราจรชีวิต ๗ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสี จำนวน ๒๐๐ คน
๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง ตามแนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ด้วยปิงปองจราจรชีวิต ๗ สี ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน
2_copy_copy_copy

๓. มหกรรมสุขภาพสู่ชุมชน เพื่อการดูแลสุขภาพเชิงรุก ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก โดยจัดให้บริการ
6_copy_copy_copy_copy

๑. การตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต และประเมินภาวะโภชนาการ

7_copy_copy_copy_copy

๒. การตรวจคัดกรอง และรักษาผู้ป่วยพยาธิใบไม้ในตับ และพยาธิอื่น ๆ
10
๓. การตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร
11

๔. การตรวจเสหะเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อมาลาเรีย

9_copy_copy

๕. กิจกรรมทันตกรรม โดยการขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน และการตรวจสุขภาพในช่องปาก

12_copy

๖. กิจกรรมการให้ความรู้ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
5_copy_copy_copy
นายแพทย์ธำรงค์   สมบุญตนนท์ สาธารณสุขนิเทศ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๖ เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแยก

 

comments
 

สสอ.เมืองสระแก้ว ยินดีต้อนรับ

pra_10

4king

star_sko.fw

ผู้บริหาร

_4นพ.เกรียงไกร  โกวิทางกูร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
Sample image พงษ์ศักดิ์  กุหลาบขาว
สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว

Hot topic

 

คู่มือ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สำหรับประชาชน

โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ติดต่อได้ โดยการไอหรือจามรดกันโดยตรง หรือการติดต่อผ่...

 

โรคร้ายที่มากับโลกร้อน

เรื่องของภาวะ “โลกร้อน (global warming)” หรือที่ภาษาวิชาการนิยมใช้ว่า “การเปลี่ย...

รายงาน

icon_analysis

22222-2