• Together through life.
    ชาวสระแก้วสุขภาพดี
    ด้วยวิถีพอเพียง
  • ศูนย์รวมข้อมูล
    เพื่อติดต่อราชการ
    คลิกเพื่อดูข้อมูล!
8 ธ.ค.
ประกาศผลการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2561

   ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว เลขที่ สก32.004/2685 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 นั้น

&n[...] . อ่านต่อ

8 ธ.ค.
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 45 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาก[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม MOPH-SK : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจการบริการที่ดี เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา