ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านและวอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน

               ตามที่จังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการ ซื้อผ้าม่านและวอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
    &[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรือง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd[...]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                          จังหวัดสระแก้ว โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑[...]

ประกาศผลการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2567

เรียน  ผู้จัดการบริษัท

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0033.004/3469  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศผลการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2567  [...]