รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น.

จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 6 ราย ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค สะสมจำนวน 91 ราย (เพิ่ม 2 ราย) ไม่พบเชื้อ 80 ราย (เพิ่ม 5 ราย) รอผล 5 ราย 

ติดตามสถานการณ์โรคโควิด19 ได้จาก
- ศูน[...]