ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารคลินิคแพทย์แผนไทย

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างอาคารคลินิกแพทย์แผนไทย ตามแบบเฉพาะแห่ง สำหรับโรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง  วงเงิน 6,853,000.00บาท (หกล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)[...]

ประกาศราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว