ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงตึกผู้่ปวยนอกตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ QSC สำหรับโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

                 ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคากลางงานจ้างปรับปรุงตึกผู้ป่วยนอกตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ QSC สำหรับโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ [...]

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 12 เดือน

ประกาศราคากลางลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามแบบเลขที่ 9555+อส.ข.354/ส.ค./55+อส.ข.202/ก.ค./60 จำนวน 1 หลัง ณ โรงพยาบาลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามแบบเลขที่ 9555+อส.ข.354/ส.ค./55+อส.ข.202/ก.ค./60 จำนวน 1 หลัง ณ โรงพยาบาลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ราคาก่อสร้างชนิ[...]

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หลัง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประกาศราคากลางราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  จำนวน  1 หลัง&n[...]

ประกาศราคากลางจ้างเหมาศึกษาวิจัยพัฒนาสูตรลูกประคบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการจ้างเหมาศึกษาวิจัยพัฒนาสูตรลูกประคบ ภายใต้โครงการเมืองแห่งความสุขด้วยวิถีพอเพียง กิจกรรมหลัก พัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมที่ 3 พัฒนา Champion Product กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การพัฒนาสูตรลูก[...]