ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                         ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 [...]

ประกาศราคากลางซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง

ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 6 ห้อง

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกาศราคากลางงานจ้าง ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  จำนวน 6 ห้อง  วงเงิน 588,600.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแ[...]

ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 รายการ

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ โรงพยาบาลตาพระยา เป็นเงินทั้งสิ้น  1,601,400.-บาท (หนึ่งล้า[...]

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 72 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 72 เครื่อง  ราคากลางเครื่องละ 25,000[...]