ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและประประกาศปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และต่อเติมอาคารของโรงพยาบาลปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 1 หลัง

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกาศร่างเอกสารประกวดราคา และประกาศร่าง งานจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และต่อเติมอาคารของโรงพยาบาลปอยเปต จังหวัด[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินท[...]

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 36,065,000.00 บาท (สามสิบหกล้านหกหมื่นห้าพ[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องโถงหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

                ตามที่ จังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงห้องโถงหน้าอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ แห่ง สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเ[...]