ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบก๊าซออกซิเจนอาคารผู้ป่วยใน จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

  [...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องประชุมสิรินธร ห้องประชุมสุขใจ ห้องเก็บของและห้องควบคุมเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน

               ตามที่จังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องประชุมสิรินธร,ห้องประชุมสุขใจ,ห้องเก็บของและห้องควบคุมเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารสำนักงานและสวนสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน

               ตามที่จังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารสำนักงานและสวนสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
   [...]