ราคากลางปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จำนวน 4 แห่ง

ราคากลางปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จำนวน 4 แห่งๆ ละ 64,200.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256,800.-บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้อง VDO Conference จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจัดซื้อ กล้อง VDO Conference จำนวน 1 เครื่อง ในราคากลางเครื่องละ 370,000.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคากลางจากมติคณะกรรมการ[...]

ประกาศ ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังมีรายการต่อไปนี้

[...]

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังมีรายการต่อไปนี้

        1. เครื่องปรับอากาศ[...]

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังมีรายการต่อไปนี้

   [...]